Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

Röviden:

A Coach-kereső csak a meghatározott törvényes célokra tárol, illetve kezel megfelelő, releváns adatokat a szükséges szintig.

A Coach-kereső coaching közvetítéssel foglalkozó vállalkozás, amelynek célja az, hogy a potenciális coachee kapcsolatba léphessen a szabad kapacitással rendelkező coach szakemberrel, aki speciálisan az adott, problémásnak érzett területen tud segíteni. Ehhez különböző szempontú kiválasztási módok (ár, minőség, értékelés, hozzáférhetőség, online coaching lehetősége stb.) állnak rendelkezésre a weblapon. Az ülések mellett rendezvények, tanfolyamok, képzések, egyéb vonatkozó anyagok (cikkek, előadások) feltölthetők. Az ügyfelek számára a döntés-előkészítést a korábbi ügyfelektől származó, értékelő vélemények, leírások, tapasztalatok, ajánlások segítik.

A Coach-keresőn coachok hirdethetik szolgáltatásaikat (legyen az ülés, tanfolyam, rendezvény stb.), a saját adatok feltöltése közvetlen hozzájárulást jelent, vagyis az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítását, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. A Coach-keresővel kötött szerződések teljesítésének szükségessége esetén kezeljünk a személyes adatokat, illetve a szervezet adatait (bármely meghatározott azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés) kizárólag a szerződő fél beleegyezésével, a szerződés idejéig, illetve hirdetés esetén visszavonásig. Minden esetben az egyén érdekeinek védelmét tartjuk szem előtt, ezért a személyes adatokat (név, cím, e-mail cím, fotó, IP cím, helyadatok, online viselkedés (cookie-k), profil és analitikai adatok harmadik személynek (olyan természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval) csak írásos beleegyezést követően adjuk ki, kizárólag a Coach-kereső választott szolgáltatásaként.

Amennyiben a személyes adatok különleges kategóriáit is érinti az adatvédelem (vallás, politikai vélemények, szakszervezeti tagság, szexuális orientáció, egészségügyi információ, biometrikus adatok, genetikai adatok) a weboldalon történő megjelenítés kizárólag a Hirdető saját, önkéntes adatközlése alapján és saját felelősségre történik. A különböző tartalmak feltöltésével (fotó, személyes adat, cikk stb.) a Hirdető a Coach-kereső egyéb fórumain (közösségi média, egyéb reklámfelületek) történő közzétételhez is hozzájárul.

Az ÁSZF elfogadásával a Hirdetők tudomásul veszik, hogy a weboldalon közzétett adataik kizárólag személyes érdekeiknek és saját adatközlésüknek megfelelően szerepelnek. Adattovábbítás (ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik), valamint nyilvánosságra hozatal (ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik) csak a Hirdető hozzájárulásával történik.

Adattárolás csak a szükséges ideig történik (a Hirdetés lejártáig, a hitlevélről történő leiratkozásig, az egyéni szerződés lejártáig, vagy egyéb okoknál fogva indokolt visszavonásig), esetleg tiltakozásig, amely során az érintett nyilatkozik személyes adatainak kezelését kifogásolásáról, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Ebben az esetben a Coach-kereső köteles eltávolítani a vonatkozó adatokat az alábbi módok egyikével: adattörléssel (az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges), adatzárolással (az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele), vagy
adatmegsemmisítéssel (az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése).

Az érintett vagy egyéb személyek által észlelt, a Coach-kereső által kezelt személyes adatokat érintő adatvédelmi incidenseket az impresszumban található elérhetőségek egyikén lehet bejelenteni. A súlyos adatvédelmi incidenseket bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

A Coach-kereső adatkezelése (az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése), valamint az adatfeldolgozása (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől) az adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó (az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi) az impresszumban feltüntetett Szolgáltató feladatkörébe tartozik.

Beérkező adatok és adatbiztonság

Jelen webhely nem abból a célból jött létre, hogy a felhasználók azon keresztül bizalmas vagy hasonló jellegű személyes adatokat küldjenek. Azonban a webhely egyes lapjain a cél megjelölésével előfordulhat ilyen jellegű adatkérés. Ilyen esetben az Üzemeltető az adott helyen megjelöli az adatkérés célját. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Coach-kereső, aki az 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A felhasználó bármely információnak az Üzemeltető részére történő elküldésével a Coach-keresőnek korlátlan, visszavonhatatlan jogot biztosít ezen információ közzétételére, megjelenítésére és terjesztésére. Ezen kívül beleegyezését adja, hogy az Üzemeltető szabadon hasznosítsa a felhasználó által bármely célból elküldött ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technológiát. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére az Üzemeltető megsemmisíti.

A webhely egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘ = "süti"). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfileok a Webhely egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfileok az Üzemeltetőhöz kerülnek. A felhasználó az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A "sütit" a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

A webhelyre való belépéssel a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Coach-kereső a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban [Szjt. 36. § (2)]. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül. Az online folyóiratban megjelentetett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban [Szjt. 36. § (2)]. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

Honlapunk használatakor Ön elfogadja a következőkben felsorolt feltételeket, melyeket rendszeres időközönként felülvizsgálunk és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatunk. A felhasználási feltételekben leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A felhasználási feltételekben szereplő fogalmakat (például link, website, weboldal, honlap, mail stb.) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az Internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

A webhely tartalma ellenkező megjelölés (a publikáció alatt a szerző nevének megadása, illetve más hivatkozás) hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona. A webhely felhasználói a webhely anyagának bármely tetszőleges részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A webhelyen közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A webhely forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból az Üzemeltető külön írásos beleegyezése nélkül. Az Üzemeltető fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogait és szerzői jogait.

Jogi felelősség és annak kizárása

A webhelyen közölt hirdetési információ a megadott formájában érvényes, mindenféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül, beleértve, de arra nem korlátozva a forgalomképességet, az adott célra történő felhasználást, vagy a jogsértések elkerülését.

A webhelyen közölt adatok esetleg tartalmi pontatlanságot vagy nyomdahibát tartalmazhatnak. Nem vállalunk garanciát a közölt anyagok teljességére vagy pontosságára, illetve a webhelyen vagy annak segítségével közzétett tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információ megbízhatóságára. Ön felhasználóként tudomásul veszi, hogy saját kockázatára használja fel ezeket a véleményeket, tanácsokat, nyilatkozatokat, feljegyzéseket vagy információkat. A Coach-kereső fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kijavítsa a webhely bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat, kivéve a szerzői jog által védett publikációkat.

A Coach-kereső - a publikációkon kívül - az adatokat figyelmeztetés nélkül frissítheti vagy módosíthatja. A Coach-kereső ezenkívül értesítés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejlesztheti módosíthatja vagy bármely egyéb módon megváltoztathatja a weblapokon ismertetett saját anyagokat, programokat vagy szolgáltatásokat. A webhelyen közölt információk nem minősülnek ajánlattételnek, a bármely formában feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A webhely területén található bizonyos hivatkozásokra kattintással Ön kiléphet a webhelyről. A kapcsolódó webhelyek nem tartoznak a hatáskörünkbe, ezért nem is vállalunk felelősséget ezen webhelyek és az ott található hivatkozások tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen webhelyre kíván továbblépni, akkor ott már az adott webhely által megállapított adatkezelési és felhasználási szabályok lesznek érvényesek. Adott hivatkozás szerepeltetése nem jelenti egyben azt is, hogy azt megfelelőnek találjuk.

 

Általános szerződési feltételek

 • Hirdetés: A Grt.” 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely apróhirdetés.
 • Felhasználó:az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakat és mobil alkalmazásokat, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználónak is minősül.
 • Fogyasztó: Az a Felhasználó, aki a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül.
 • Egyéni Hirdető: olyan természetes, vagy jogi személy Felhasználó, aki saját érdekében, megbízás nélkül, a saját szolgáltatást hirdet, és akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé, kivéve az Office, Offline és a Display Hirdetőket.
 • Display Hirdető: olyan Felhasználó, aki meghatározott Display szolgáltatások igénybevételére írásbeli szerződést köt, vagy Display szolgáltatásokat rendel meg vagy egyéb módon igénybe vesz a Szolgáltatótól.
 • Offline Hirdető: olyan Felhasználó, akinek a részére Szolgáltató – a Felhasználók írásbeli kérésére, hirdetés céljából – Hirdetést ad át, és jelenít meg offline felületeken.
 • Display Szolgáltatás: Display szolgáltatások körébe tartoznak különösen, de nem kizárólag a standard és speciális bannerek (popup, popunder, takeover, interstitial, sticky, tapéta), e-DM hirdetések, szöveges hirdetések, linkek vagy egyéb, nem adatbázis jellegű hirdetések, anyagok.
 • Hirdető vagy Hirdetők: Az Egyéni Hirdető, az Office Hirdető és a Display Hirdető a továbbiakban együttesen: „Hirdetők” vagy egyenként „Hirdető” megnevezéssel is szerepelhetnek.
 • Weboldalak: a Szolgáltató által jogszerűen használt domaineken elérhető internetes felületek és tartalmak.
 • Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
 • Rendelkezésre állási idő: az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja az Office hirdető részére a kezelőfelület használatát, valamint a Hirdető hirdetései megjelennek és kereshetőek a Szolgáltató weboldalán és mobil alkalmazásaiban. Szolgáltató ez idő alatt biztosítja az Office Hirdető részére a Szolgáltatási Díj feltöltésének lehetőségét, és ezzel az egyedi Szerződés egyoldalú meghosszabbításának jogát.
 • Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Hirdető között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó mindazon speciális megállapodásokat, melyeket a jelen ÁSZF nem szabályoz. Ahol a jelen ÁSZF Hirdetési Szerződést említ, azon a jelen pontban meghatározott Egyedi Szerződést is érteni kell.
 • Elektronikus számla: olyan elektronikus és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla, mely legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az aláírás időpontját hitelesítő, minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva.
 • Hozzászólás: mindazon információkat, felhasználói tartalmakat magában foglalja, melyeket a Szolgáltató Weboldalain a Felhasználók bármelyike (regisztrált és nem regisztrált Felhasználó, szakértő, blogger, wiki-alkalmazások felhasználója stb.) által elkészített formában közöl, függetlenül a Moderálás lehetőségétől.
  • Moderálás: Egyéni hirdetők esetében a hatályos ÁSZF 4, Office hirdetők esetében a hatályos ÁSZF 6. és 7. pontok szerinti eljárás alapján történik. A Hozzászólások, felhasználói tartalmak (hirdetés) Szolgáltató által történő utólagos formai és tartalmi szempontú korrekciója, mely az alábbi következményeket vonhatja maga után (együtt vagy külön-külön is): a törlést, a Felhasználó jogainak korlátozását, illetve a Felhasználó időszakos vagy végleges kizárását, továbbá annak következményét is, hogy az adott szolgáltatás díját (vagy annak egy részét) nem fizeti vissza a Szolgáltató.
  • Duplikált hirdetés: duplikált hirdetésneknek minősül a Hirdetés, ha egy regisztráción belül ugyanaz a hirdető ugyanazt a szolgáltatást ugyanolyan értékesítési típusban, azonos kategórián belül többször is hirdeti. Magán hirdetések esetében ezen felül ugyanazon IP címről feladott hirdetés is duplikációnak számít.

   Nem minősül Duplikált hirdetésnek, ha a szolgáltatás valós hasznosíthatósága alapján több értékesítési típusba is besorolható.
  • Frissítés visszaélés: frissítéssel való visszaélésnek minősül ha, az Egyéni hirdető, a hirdetését törli, és újból feladja, hogy a találati listákban előrébb kerüljön, illetve újból bekerüljön a Hirdetésfigyelőbe. Office előfizető frissítéssel való visszaélésnek minősül, ha az, ugyanezen céllal, az előfizetési csomagjában összesen feladható hirdetés, több mint 40%-ának megfelelő hirdetést tölt fel az erre vonatkozó vizsgálat időpontját megelőző 30 napban.
  • Fotókkal való visszaélés: Fotókkal való visszaélésnek minősül, ha a Hirdető, aki a hirdetésekhez feltöltött fotókon olyan, a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb jó erkölcsi szabályba ütköző és / vagy figyelemfelkeltő változtatásokat eszközöl, amelyek a hirdetési díj kikerülésére vagy kijátszására alkalmasak.
  • Megjegyzéssel kapcsolatos visszaélés: A Hirdetések „részletek” oldalán megjelenő, a megjegyzés ( magán hirdetők esetében feladáskor: “A hirdetés szövege” ) rovatban szereplő , a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb jó erkölcsbe ütköző és/vagy figyelemfelkeltő szöveg, amely a hirdetési díj kikerülésére vagy kijátszására alkalmas. A fentieken túl megjegyzéssel kapcsolatos visszaélésnek minősül, ha a hirdető:
   • a megjegyzés rovatban másik, vagy több szolgáltatás szerepeltet
   • másik hirdetőt jelöl meg
   • egyéb szolgáltatásokat reklámoz
   • saját linket tüntet fel
   • email címet vagy más kapcsolatfelvételi információt
   • figyelemfelkeltés céljából az adott szolgáltatás értékesítésének sikerére utaló kifejezést használ
   • olyan tartalom közzététele:
   • amely alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen
   • amely nem a szolgáltatásra vonatkozik
   • amely véleményformálásra szolgál a portáltól független közösségi és egyéb médiában.
   • amely vulgáris
   • amely szexuális tartalmú
   • amely politikai tartalmú
 • Amennyiben egy adott Hirdetés esetében a weboldal ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés végleges.
 • Amennyiben a megjegyzés szövege teljesen azonos egy már korábbi időpontban feltett másik hirdetés megjegyzésének szövegével, az úgy tekintendő, hogy engedély nélkül másolásra került sor, így ebben az esetben a Szolgáltató felhívja a Hirdető figyelmét,hogy köteles a megjegyzés szövegét megfelelő tartalommal módosítani. Amennyiben a Hirdető ennek 2 munkanapon belül nem tesz eleget, akkor a szolgáltató jogosult a régebben felkerült hirdetés javára a másolat tartalmát törölni.
 • “Médiahack” típusú visszaélés: A portál célja szolgáltatások hirdetése, a felületén kizárólag a jelen ÁSZF szabályainak és a portál céljának megfelelő hirdetések jelenhetnek meg. Tilos a képeken, illetve a hirdetés megjegyzésében vagy egyébként a portálon olyan tartalom közzététele, amely alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen közvetlenül vagy közvetetten a portál céljától eltérő egyéb célra (például más termékekre, szolgáltatásokra, eseményekre, jelenségekre, stb.) történő figyelemfelkeltésre, hirdetésre, illetve véleményformálásra szolgáljon a portáltól független közösségi és egyéb médiában. Tilos vulgáris, vagy politikai tartalmú hirdetés szerepeltetése. Amennyiben egy adott Hirdetés esetében a portál ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés végleges.
 • Felfüggesztés: Szolgáltató egyoldalú jogosultsága, melynek oka a Hirdető jogellenes vagy szerződésszegő magatartása. Ide tartozik különösen, de nem kizárólag, ha Hirdető a fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik. A felfüggesztés része a hirdetési/szolgáltatási időtartamnak, az nem hosszabbodik meg a felfüggesztés időtartamával. Ebből következően a felfüggesztés idejére Szolgáltatót a teljes díjazás megilleti a felfüggesztéssel érintett hirdetések és szolgáltatások tekintetében. A felfüggesztés időtartama főszabály szerint a Hirdető szerződésszegő magatartásának megszűntéig (számla részleges vagy teljes ki nem egyenlítése miatti felfüggesztés esetén a számla teljes kiegyenlítéséig) terjed. A felfüggesztés lehet teljes vagy részleges, Szolgáltató döntése alapján.
  • A teljes felfüggesztés a Hirdető Szolgáltatónál lévő összes hirdetésére kiterjed.
  • A részleges felfüggesztés a Hirdető Szolgáltatónál lévő hirdetéseinek egy részére, vagy egyes hirdetéseinek elemeire vonatkozik.
 • Visszaélés a Szolgáltatással: Amennyiben Hirdető a Szolgáltatásokat bármilyen formában, erre vonatkozó megállapodás, egyéb szerződés nélkül továbbértékesíti, vagy Szolgáltató ügyfeleit bármilyen formában arra ösztönzi, hogy - Szolgáltató hirdetési díjainak kikerülése végett - a szerződésüket szüntessék meg, és több Hirdető egy Hirdető előfizetése alapján hirdessen Szolgáltató felületein, vagy ilyen szolgáltatást igénybe vesz, Szolgáltatással való visszaélést valósít meg. Jelen pont nem érinti a franchise szerződés alapján hirdető Felhasználókat.
 • Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Szolgáltatás(ok): jelenti a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vett bármely szolgáltatást beleértve:
  • a, a Weboldalak látogatásának/használatának a lehetőségét vagy
  • c, Hirdetésfigyelés vagy
  • d, a Szolgáltató reklámtevékenységnek, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásait.

 

2. ÁSZF hatálya és módosíthatóság

 1. Röviden:
 2. Az Általános Szerződési Feltételek a honlap minden látogatójára vonatkoznak (pl. érdeklődőkre, coach-keresőkre, coaching hirdetőkre, banner hirdetőkre) függetlenül attól, milyen céllal látogatta meg a honlapot.
 3. Jogunk van a feltételeket egyoldalúan módosítani. Ilyen esetben szerződéses hirdetőinket 15 nappal korábban emailben értesítjük.Jelen ÁSZF a Felhasználók részére, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások típusait, azok nyújtásának és igénybevételének általános és különös szabályait tartalmazza.
 4. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és valamennyi Felhasználóra (illetve a Felhasználó nevében és képviseletében eljáró személyre) kiterjed. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett bármely Weboldalra vagy mobil alkalmazásba, vagy azok tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az adott Weboldalnak, vagy nincs érvényes Egyedi Szerződése – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldalak és mobil alkalmazások használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldalak és mobil alkalmazások tartalmának megtekintésére. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció során és/vagy hirdetésfeladáskor történik, az erre kijelölt checkbox használatával.
 5. A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is, akként, hogy a Hirdetők a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes hirdetési szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.
 6. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a mindenkor hatályos és közzétett ÁSZF a szerződéskötés napjától, illetve a Felhasználó által a Szolgáltató szolgáltatása igénybevételének napjától hatályossá válik, a regisztráció, hirdetésfeladás, szerződéskötés/megrendelés, illetve a felületen történő üzenetküldés során történő elfogadással. A Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek külön szerződést Szolgáltatóval – automatikusan elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 7. Az ÁSZF módosítása:
  1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan írásban módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Hirdetők előzetes értesítése mellett. Előzetes értesítésnek minősül, hogy a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a Weboldalakon közzéteszi.
  2. Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról, amely nem lehet korábbi, mint a közzététel dátumát követő 15. nap, Szolgáltató a Hirdetőt tájékoztatja a Weboldalon keresztül, közzététel útján. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a hatálybalépés dátuma az azt követő első munkanap. A módosítások a Hirdető által elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Hirdető a Szolgáltatásokat a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi. Amennyiben a Hirdető nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, a módosítások hatályba lépését követő 15 napon belül azonnali hatályú felmondással felmondhatja az Egyedi szerződését.
 8. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.
 9. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk., és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. Szolgáltatás, a szerződés hatályba lépése

Röviden:

Az Általános Szerződési Feltételek minden felhasználóra vonatkozó, általános szabályokat tartalmaznak.

Hirdetőinkre ezeken a feltételeken kívül más szabályok is vonatkoznak, amiket a szolgáltatásainkhoz tartozó egyedi szerződések tartalmaznak.

Az egyedi szerződés vagy aláíráskor, vagy a szolgáltatás megrendelésének visszaigazolásakor jön létre.

Az egyes Szolgáltatások tartalmát és díjszabását a Szolgáltató a Weboldalon is közzéteszi.

 1. Szerződés létrejötte: Amennyiben a jelen ÁSZF különös része eltérően nem rendelkezik, a Hirdető és a Szolgáltató között a szerződés
   

a, az Egyedi Szerződés mindkét fél általi aláírásával, vagy

b, Szolgáltatás megrendelését követően a Szolgáltató visszaigazolásával (a visszaigazolás napján) határozott időre

jön létre. A szerződés létrejöttével a Hirdetők részéről az ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

 1. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződés megkötését vagy a megrendelés visszaigazolását megtagadni, ha a Hirdetőnek díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Hirdető jogellenes magatartása vagy súlyos szerződésszegése miatt került sor.
 2. A Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy új szerződés megkötését megtagadni, amennyiben észleli, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF szabályait legalább 2 alkalommal már megszegte. Amennyiben egy adott Felhasználó esetében a portál ilyen tevékenységet azonosít, erről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve a megtagadás vagy felmondás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a felmondás vagy megtagadás végleges és ezen felhasználók a Szolgáltatónál ún. tiltólistára kerülhetnek, azaz velük a Szolgáltató a jövőben sem köt szerződést, nem engedélyezi a Weboldalon és mobil alkalmazásokban történő hirdetést.

4. A weboldalak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

Röviden:

A honlap adatbázisát tilos elektronikusan lemásolni, tárolni, publikálni.

Az Üzenet a hirdetőnek mezőben csak az adott szolgáltatásra vonatkozó üzenetet szabad küldeni.

Az egyedi szerződés vagy aláíráskor, vagy a szolgáltatás megrendelésének visszaigazolásakor jön létre. Az egyedi szerződések feltételei a weblapon találhatók.

A feltöltött képeket marketing vagy illusztrációs célra felhasználhatjuk.

Nem ellenőrizzük a hirdetések szövegének és képeinek igazságtartalmát. Ezekért a tartalmakért a hirdető felel.Hirdetésekre vonatkozó tartalmi és formai előírások: Szolgáltató jogosult az általa nem megfelelő méretűnek illetve minőségűnek ítélt képek feltöltését meggátolni illetve azokat utólagosan törölni, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés végleges.

Nem engedélyezett továbbá:

•  harmadik fél weboldalára mutató link vagy cím elhelyezése a képen,

• saját weboldalra mutató link vagy cím elhelyezése Link modul előfizetés nélkül (office előfizetők esetében)

•  nem a hirdetett szolgáltatásra utaló, vagy vonatkozó képek feltöltése

•  írásos dokumentumok, meghatalmazások feltöltése

• teljesen más szolgáltatásra utaló kép,

• nyilvánvalóan más előfizetőhöz köthető kép,

• nyilvánvalóan utólag feliratozott fénykép

• kerettel ellátott kép,

• elhomályosított vagy kitakart vízjelet tartalmazó kép

• negatív, vagy figyelemfelkeltés céljából manipulált kép

• Tilos a képeken, olyan tartalom szerepeltetése, amely alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen vagy közvetlenül vagy közvetetten a portál céljától eltérő egyéb célra (például más termékekre, szolgáltatásokra, eseményekre, jelenségekre, stb.) történő figyelemfelkeltésre, véleményformálásra szolgáljon a portáltól független közösségi és egyéb médiában. Tilos vulgáris, politikai, vagy szexuális tartalmú hirdetés szerepeltetése.

• a fényképen elhelyezett, hirdetőhöz köthető bármely kapcsolatfelvételi információ (pl: azonosító, név, telefonszám, email cím, weboldal, logó) vagy bármilyen egyéb, a fényképre szerkesztett vízjel, jelzés, adat vagy megjelenítés - a képeken csak és kizárólag a portál által elhelyezett vízjel és logó lehet

A fenti kritériumoknak nem megfelelő képek a Szolgáltató által törlésre vagy az ÁSZF-nek megfelelőség érdekében és mértékben módosításra kerülhetnek a Szolgáltató mérlegelése alapján, anélkül, hogy a módosításról a Hirdető előzetes tájékoztatást kapna. Amennyiben egy adott Hirdetés esetében a portál ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés végleges. A Szolgáltató az idegen vízjelek, logók, feliratok detektálására harmadik fél szolgáltatását veszi igénybe, az ellenőrzés során nem kerülnek tárolásra az átadott adatok.
Az alaprajzok esetében a helyiségek, a területi adatok (pl.: nm, belmagasság), a tájolás, a nyílászárók ésszerű szöveges megjelölései megengedettek.
A Szolgáltatató a fentieken túl jogosult az esztétikailag kifogásolható képek törlésére. A Hirdető szavatolja, hogy a feltöltésre kerülő képek nem sértik harmadik személy szerzői jogait, azok jogtisztaságáért a Hirdető a feltöltéssel teljeskörű felelősséget vállal.

A Szolgáltatató a fentieken túl jogosult az esztétikailag kifogásolható képek törlésére. Esztétikailag kifogásolhatók azok a képek, melyeken a logók, feliratok, egyéb jelzések a kép teljes területének15%-ánál nagyobb részt fednek le, vagy azok a kép közepén helyezkednek el.

A Hirdető szavatolja, hogy a feltöltésre kerülő képek nem sértik harmadik személy szerzői jogait, azok jogtisztaságáért a Hirdető a feltöltéssel teljeskörű felelősséget vállal.

d, Szolgáltató jogosult Hirdetések részét képező település, városrész, utca adatbázisán módosításokat végrehajtani, és ezeket átvezetni az Ügyfelek Hirdetéseinek adatain is

e, Szolgáltató bármikor jogosult a Hirdetések paraméterkészletének egységes változtatására, és ezek érvényesítésére az adatbázison

f, Automata Betöltés használatával történő hibás adatok ( melyek a gépi validáción nem akadnak fent ) megjelenéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Azok az ügyfelek, akik Automata Betöltéssel töltenek fel hirdetéseket tudomásul veszik, hogy a referensek által a portál admin felületen felvitt módosításaik a következő betöltéssel felülírásra kerülnek abban az esetben ha azt a saját rendszerükben nem módosították.

g,Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indoklás és előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a Hirdető által feladott hirdetést és annak elemeit (különösen fotóit), valamint a Szolgáltatóról, illetve annak termékeiről, szolgáltatásairól alkotott véleményét (személyes adatokat nem közölve) marketing és PR célokra felhasználni korlátozás és hivatkozás nélkül.

 1. Tilos:
  a, Egy adott szolgáltatást más kategóriában hirdetni, mint, ami a rendeltetésének és céljának megfelelő.
  b, a olyan üzenetet küldeni, mely nem a konkrét hirdetéssel kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre vonatkozik. Különösen tilos az érdeklődő üzenetek küldésére szolgáló alkalmazást álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, közvetítési tevékenység reklámozására vagy egyéb – a témához nem illő – témájú üzenetek küldésére használni. Szolgáltató a jelen pontba ütköző üzeneteket automatikusan törli és - amennyiben szükségesnek ítéli - eljárást indít a levél küldője ellen.

f, a Weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;

g, a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
h, a portál felületein használatos felhasználónevet és vagy jelszót harmadik fél számára kiadni - Szolgáltató ebből adódó eseményekért nem vállal felelősséget.

i, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

j, Weboldalakon, mobil alkalmazásokban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalakról, mobil alkalmazásokból és azok adatbázisából bármilyen adatokat, szöveges leírást, fotót átvenni a Szolgáltató írásos hozzájárulás esetén is csak az adott Weboldalra való hivatkozással lehet.

5. A Hirdetők és a Szolgáltató általános jogai és kötelezettségei

Röviden:

A hirdetések nem ütközhetnek jogszabályba. Jogszerűtlen használat vagy hirdetés esetén a hirdetést eltávolíthatjuk és a szerződést felmondhatjuk.

A coachokkal nem feltétlenül tartunk kapcsolatot.

Nem végzünk szakmai felmérést a nálunk hirdetett coachok tudását illetően, ezért nem vállalunk felelősséget a honlapon szereplő hirdetéseikért.

 1. A Felhasználókra/Hirdetőkre vonatkozó szabályok:
  1. A Hirdető köteles a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben, az Egyedi Szerződésben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon használni. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetést, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközik.
  2. A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
  3. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Hirdető feladata.
  4. Hirdető tudomásul veszi, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó Hirdetés esetén a köteles a Szolgáltatónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a Hirdetés nem tehető közzé. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Hirdetést, amíg a Hirdető ezen nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget.
  5. Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a rendszerében megjelenítheti a Weboldal inaktív státuszba került Hirdetéseit is, kivéve azokat a Hirdetéseket, melyeket a Hirdető véglegesen töröl a rendszerből.
  6. A hirdetés valótlanságából eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi ehhez kapcsolódó igénytől.
  7. A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetés megrendelésével, illetve az Egyedi Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem teljes terjedelemben nem vállalja át a Hirdetőre az ügyfelekkel kötött szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben háruló feladatokat és kötelezettségeket.
  8. Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, sorrendjét, megjelenését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is - a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a Szolgáltató határozza meg. Más Hirdetés vagy Display Szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.
  9. Hirdető tudomásul veszi, hogy Hirdetésének valamely hibáját Felhasználók a „Hibás hirdetés bejelentése” alkalmazás segítségével jelezhetik Szolgáltatónak. Szolgáltató az így kifogásolt Hirdetés kijavítására, módosítására – értesítés küldése mellett, megjelölve a kifogásolt hibát – 2 munkanapot biztosít Hirdető részére. Amennyiben a 2 munkanap alatt Hirdető nem végzi el Hirdetésén a kért módosításokat, Szolgáltató – anélkül, hogy visszafizetési kötelezettsége keletkezne - törli a Hirdetést.
  10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatások igénybevételével olyan tevékenységet folytat, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkenését célozza vagy eredményezheti - így különösen a hirdetési díjak kikerülését vagy csökkenését elősegítő szolgáltatást reklámoz vagy végez (pl. hirdetést közvetít), az szerződésszegésnek minősül és a Felhasználó kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak. A kötbér összege az az összeg, amennyivel a Felhasználó által a Honlapon elhelyezett hirdetések száma - szorozva a mindenkori magán díjszabás szerinti egyedi hirdetések díjával (20 db kép feltöltése, és két hét kiemelés extra szolgáltatások díjával számolva) - meghaladja a Felhasználó által az adott időszakra fizetett díjat. A Szolgáltató a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni. Amennyiben a Felhasználó az Interneten, így különösen valamely honlapon ezen tevékenységét reklámozza vagy a Honlappal kapcsolatban közvetített szolgáltatást kíván eladni, a Felek a jogsértést bizonyítottnak tekintik függetlenül attól, hogy a Felhasználó esetleg egyes hirdetéseket jogszerűen helyezett-e el a Honlapon.
  11. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától (a Hirdetővel való kapcsolatfelvétel abból a célból, hogy annak szolgáltatását megvásárolják) eltér. Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Felhasználó kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege az első és utolsó tiltott üzenet elküldése közötti időszakra vonatkozó, weblap „részletek” oldalának felső részén elhelyezett szuperbanner díjának 50%-a (vagy – értelemszerűen – az ehhez legközelebb álló hirdetési szolgáltatás). Amennyiben a felszólítás után egyszeri alkalommal küldtek kéretlen reklámüzenetet, úgy egy hét díja kerül megállapításra kártérítési összegként. A Szolgáltató jogosult az ilyen üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.
  12. A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy
    

a, megrendelés, az Egyedi Szerződés, illetve az azzal célzott jogügyletek nem sértik a vele szerződéses jogviszonyban álló ügyfelek jogos érdekeit, illetve nem ütköznek az ügyfelekkel kötött szerződésben foglaltakba.

b, a vele közvetlen szerződéses kapcsolatban álló ügyfelek és szolgáltatások adatainak a saját internetes oldalról történő letöltéséhez és a Szolgáltató által készített honlapon történő szerepeltetéshez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélyez.

c, a megadott adatok és a Hirdetések tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba.

d, megfelel azon kritériumoknak, melyet az egyes hirdető típusokra és a Hirdetésekre a jelen ÁSZF előír a Szolgáltatás igénybevétele érdekében. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a hirdető vagy a Hirdetés nem felel meg a jelen ÁSZF-ben rögzített kritériumoknak, a Szolgáltató jogosult a Hirdetés tárgyát képező szolgáltatás tulajdonosi hátterét és a Hirdetés szabályszerűségét és valódiságát ellenőrizni, melyhez a Hirdető a szükséges adatokat köteles megadni.
Ennek megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a Hirdetést törölni és a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

e, rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással.

f, az 5.1.4 pont alapján és annak rendelkezései szerint a Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy a Hirdetés tartalmát képező áru előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján az áru forgalomba hozható, illetve hogy az áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá.

g, nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem rendeltek el végrehajtást, felszámolást. A Hirdető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, amennyiben vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye áll fenn.

 1. A Hirdető/Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevétele, a Weboldal és mobil alkalmazások használata során az ÁSZF-ben foglalt szabályokat betartani, illetve köteles tartózkodni a Szolgáltató jó hírnevének, illetve üzleti érdekeinek megsértésétől. Amennyiben a Hirdető/Felhasználó magatartása, írásbeli vagy szóbeli kommunikációja vagy egyéb eljárása a Szolgáltató üzleti érdekeit, jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti, esetleg az egyéb felhasználók részéről a Szolgáltatóval kapcsolatosan hátrányos megítélést eredményezhet, úgy Szolgáltató jogosult a Hirdető/Felhasználótól a szolgáltatás nyújtását megtagadni, a vele kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Hirdető/Felhasználó köteles továbbá a Szolgáltatóval történő írásbeli vagy szóbeli kommunikáció során tartózkodni minden olyan magatartástól, stílustól, mely sértő, bántó, agresszív, vulgáris vagy egyébként a jó erkölcsbe ütközik, illetve a mindennapi kommunikációban elvárt és szokásostól jelentősen eltér. Amennyiben ezeknek a szabályoknak nem felel meg, Troll személynek minősül.
 2. Amennyiben a Hirdető bármely, fenti 5.1.12 pontban tett kijelentését vagy nyilatkozatát megszegi vagy azok közül bármelyik részben vagy egészben, lényegi tekintetben valótlannak, vagy félrevezetőnek bizonyul, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a kapcsolódó Hirdetéseket törölni és kárigényt érvényesíteni.
 3. Ugyanazon személy nem jogosult regisztrálni egyidejűleg Egyéni Hirdetőként és Office Hirdetőként is, egyidejűleg csak az egyik kategóriában jogosult Hirdetőként a szolgáltatásokat igénybe venni. Ugyanazon személy/hirdető egy szolgáltatást nem jogosult hirdetni Egyéni Hirdetőként és Office Hirdetőként is egyidejűleg. Amennyiben a Hirdető ezen szabályt megszegi, a Szolgáltató írásban felszólítja a Hirdetőt az egyik hirdetés vagy profil törlésére. Amennyiben ennek 3 napon belül nem tesz eleget a Hirdető, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, a hirdetéseket pedig törölni.
 4. A Hirdető köteles valós adatokat közzétenni a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.
 5. Szolgáltatóra vonatkozó szabályok:
  1. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja az Egyedi Szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
  2. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldalak, mobil alkalmazások, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal és mobil alkalmazások szerkesztésének, tartalma meghatározásának, esetleges módosításának, illetve terjesztésének tekintetében. Hirdető jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői jogainak gyakorlását.
  3. Az portál szerzői jogi védelmet, és védjegyoltalmat élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  4. Tekintettel arra, hogy a Weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – a hatályos jogszabály által lehetővé tett mértékben – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a Weboldalak és mobil alkalmazások hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.
  5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalak tartalmát, a Weboldalon és mobil alkalmazásokban elhelyezett Hirdetések elrendezését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalakhoz és mobil alkalmazásokhoz való hozzáférés mindenkor akadály-és zökkenőmentes lesz. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható okból, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megfogalmazott vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

6. Általános felelősségi szabályok

Röviden:

A hirdetések tartalmáért a hirdető felel. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a Weboldalak és mobil alkalmazások működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állás azt jelenti, hogy a Szolgáltató biztosítja a címlap, a találati lista, valamint a részletek oldalak megjelenését. A Felhasználók érdeklődése alapján jelennek meg az egyes konkrét hirdetési tartalmak is. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 1. A Hirdető által elhelyezett Hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a coach-kereső.hu-n, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá az üzemeltetők semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség, kivéve, ha a Szolgáltató és a Hirdető másként nem állapodnak meg külön egyedi szerződésben.
 2. Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során vis major alatt kizárólag az alábbi események értendők, amennyiben azok a szerződés teljesítését összefüggően egy órát meghaladó időtartamban befolyásolják: zendülés, felkelés, forradalom, háborús előkészület (mozgósítás, rekvirálás), háborúk, terrorcselekmények, gyakori fertőző járványok, árvizek, földrengések, tűzvészek, zavargások és sztrájkok, valamint a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavarok. Akit vis major súlyt, köteles a másik Felet 5 (öt) naptári napon belül értesíteni a vis major tényéről. Felek ebben az esetben egymással együttműködve járnak el és a következmények elhárítása érdekében egyeztetnek egymással. A vis major körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet az Egyedi Szerződés vagy a jelen ÁSZF szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis major körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis major esemény nem befolyásolja.
 3. Hirdető vállalja, hogy teljes körűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és kötelezettségért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Hirdetés közzétevőjeként.

7. Díjazás

 1. Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a Szolgáltató a coach-kererső.hu kezelőfelületén is közzéteszi.
 2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani és az aktuális díjszabást a Weboldalon közzétenni. A hatályban levő Szerződések esetében a Szolgáltató jogosult minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.
 3. Szolgáltató a módosított díjakat a Weboldalon közzéteszi és azok a módosítás közzétételét követő naptól hatályosak.
 4. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Hirdető feladata.
 5. Amennyiben Hirdető a szerződés szerinti Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató követelései (tőke és kamatkövetelések egyaránt) érvényesítése érdekében megteszi a szükséges jogi lépéseket (peres eljárás vagy fizetési meghagyásos eljárás). A Szolgáltató ezen eljárások teljes költségét (eljárási illetékek és költségek, ügyvédi/közjegyzői díjak, stb.) érvényesíti a Hirdetővel szemben.
 6. A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva, valamint megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A Szolgáltató papíralapú, nyomtatott számlát az elektronikus számlán kívül nem állít ki, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ennek megfelelően az adóalany Hirdetőnek az elektronikus számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni.
 7. mennyiben EU-s Hirdető veszi igénybe a coach-kereső.hu szolgáltatásait, úgy csak abban az esetben állít ki Szolgáltató EU-s (0% áfás) számlát, ha a Hirdető a számla kiállítása előtt, a regisztráció alkalmával megadja az EU-s adószámát és székhely adatait. Hirdető utólag nem jogosult 0%-os áfás számlás kérni.
 8. Amennyiben Hirdetőnek – a szolgáltatások igénybevétele során – túlfizetése keletkezik Szolgáltató felé, mely túlfizetés a keletkezéstől számított fél év elteltével is fennáll, úgy Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az így keletkezett összeget bevételként könyvelje el 50.000 Ft összegig, és a Hirdető vevői folyószámlájáról így elvezetésre kerüljön.
 9. Amennyiben a Hirdető által fizetett díj és a szolgáltatásra kiszámlázott tényleges díj között +/- 100 Ft-ig terjedő különbözet keletkezik, akkor azt Szolgáltató sem behajtani, sem visszafizetni nem fogja, hanem elvezeti vevő folyószámlájáról.
 10. Amennyiben a Hirdető határozott időre szóló Szolgáltatást (hirdetési csomagot) vesz igénybe és a hirdetés tárgyát képező szolgáltatást a határozott idő lejárta előtt bármely időpontban értékesíti vagy kiadja (amely célból hirdetett), úgy a hirdetés ellenértékeként kifizetett díjazás nem jár vissza a hátralevő időre arányosan.

8. Szolgáltatás megtagadása és felfüggesztése, a szerződés megszüntetése:

Röviden:

A félrevezető, jogellenes, etikátlan, a feltételeinkbe ütköző, vagy bármilyen szempontból kifogásolható hirdetéseket figyelmeztetés nélkül törölhetjük. A Szolgáltató a szerződés megkötését, azaz a Szolgáltatás nyújtását – egyoldalúan, megtagadhatja vagy a már megkötött szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti (a Szolgáltatás egyidejű megszüntetése és a felhasználói fiók valamint a Hirdetés törlése mellett) amennyiben:
 

a, a Hirdetést jogellenesnek, a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba, a jelen ÁSZF-be vagy az Egyedi szerződésben meghatározottakba, az Internet etikai kódexébe, illetve a Reklámetika Kódexbe ütközőnek, tisztességtelennek vagy egyébként kifogásolhatónak találja.

b, bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.

c, amennyiben a Hirdető a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a Coach-keresőn vagy más Weboldalai számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő Hirdetést jelenít meg

d, félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a Hirdetéssel reklámozott terméket, vagy szolgáltatást a Szolgáltató támogatja.

 1. A fenti okok fennállása esetén a Szolgáltató a Hirdetővel kötött valamennyi szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani anélkül, hogy a Szolgáltatót bármilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség terhelné.
 2. A fenti 8.1 pont szerinti okok fennállása esetén a Szolgáltató egyoldalú döntése lehet az is, hogy azonnali hatályú felmondás helyett a Szolgáltatások nyújtását (részben vagy egészben) felfüggeszti mindaddig, amíg a Hirdető az alapjául szolgáló körülményt igazolható módon nem szünteti meg.
 3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben ha Hirdető a fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik.
 4. A Trollokra vonatkozó szabályok:
  Abban az esetben, ha valamely Felhasználó/Hirdető olyan magatartást tanúsít, mely alapján Trollnak minősíthető, a Szolgáltató felhívja a figyelmét jelzett magatartás megszüntetésére és tájékoztatja a lehetséges következményekről. Amennyiben a felszólítás ellenére a Felhasználó nem változtat a kommunikációs stílusán, úgy a Szolgáltató a kommunikációt megszakíthatja. Amennyiben a Felhasználó visszatérően, a következő alkalommal is Troll magatartást tanúsít, úgy a Szolgáltató a Troll személy hívásait letiltja elsőkörben 30 napra, melyről írásban értesíti. A visszaeső (aki korábban legalább 1 alkalommal már letiltásra került) Troll személy esetében a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 5. A Szolgáltató az általa használt szoftverek és ügyfelei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok átvételének megtagadására, amely olyan partnertől vagy szoftverből származik, amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél. Ilyen esetekben a Szolgáltatónak joga van a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a meglévő szolgáltatást azonnali hatállyal, az erre való hivatkozással megszüntetni.
 6. A szerződés fenti okokból történő felfüggesztése vagy megszüntetése nem mentesíti Hirdetőt a már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató hirdetési rendszerének, valamint az esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.

9. A szerződés megszüntetésének egyéb esetei:

Röviden:

Az Egyedi Szerződések tartalmazzák a szerződések megszüntetésének speciális feltételeit is.A Felek között létrejött határozott időre szóló Egyedi Szerződések kizárólag közös megegyezéssel vagy indoklással ellátott, rendkívüli felmondással szüntethetők meg. Az Office Hirdetők határozott idejű szerződésének megszüntetésére kiegészítő szabályként alkalmazandók az Office Hirdetőkre vonatkozó speciális szabályok című fejezet 1.6. és 1.7. pontjában meghatározott rendelkezések.

 1. Felek között létrejött, határozatlan időre szóló Egyedi Szerződés indoklás nélkül, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel mondható fel. A felmondási idő a felmondás közlését/kézbesítését követő napon kezdődik. A felmondási idő alatt a Szolgáltató a szolgáltatásokat változatlan tartalommal nyújtja, a hirdető pedig köteles annak díját fizetni. Amennyiben a felmondásra került szerződés alapján a felmondási időn túli időtartamra vonatkozóan is történt kifizetés, úgy a szolgáltatással nem fedezett rész tekintetében a kifizetett díj arányosan visszajár.
 2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A Hirdető részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a jelen ÁSZF általános rendelkezéseinek 4. és 6. pontjában foglaltak megsértése. A súlyos szerződésszegés egyéb speciális feltételeit a jelen ÁSZF különös rendelkezései tartalmazzák.
 3. A Fogyasztókat megillető elállás és felmondás joga
  1. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetében a Fogyasztót megillető elállási jog szabályait a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen pont szerinti elállási és felmondási szabályok kizárólag a jogszabályok szerinti Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetében alkalmazandók. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatásai nyújtását a Fogyasztó részére határidőben meg tudja kezdeni, szükséges, hogy a Felhasználó/Fogyasztó ezt külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.
  2. A Fogyasztó az elállási, vagy felmondási jogát akként gyakorolhatja, hogy igényét eljuttatja a Szolgáltató ÁSZF-ben meghatározott (12. pont, Értesítések) postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása akkor történik határidőben, ha azt a Fogyasztó a jelzett időtartamon belül megküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
  3. Ha A Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Fogyasztó köteles megtéríteni a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. A felmondási jog gyakorlása esetén a szerződés megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszafizetésre kerül.
  4. A Fogyasztó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató legkésőbb a nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak járó összeget, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon. kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  5. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében Hirdetőt nem illeti meg a felmondási jog, azaz a Fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondás jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; illetve a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondás jogát.

10. Szellemi Alkotások

Röviden:

Mivel sok munka áll a szolgáltatásaink mögött és az interneten könnyű másolni, ezért minden jogi eszközzel védjük, amit létrehoztunk.

Fenntartjuk jogunkat a szolgáltatásunk valamennyi elemére, azokat csak az engedélyünkkel szabad bármilyen módon felhasználni.A Szolgáltatót kizárólagos tulajdonjog, használati jog és/vagy szerzői jog illeti meg a Weboldalak, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezi, hogy a Szolgáltató felhasználási jogot vagy bármely jogot enged át a szellemi alkotásaira vonatkozóan (sem részben, sem egészben), beleértve azt is, hogy tilos különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a szerzői jogok bármely más módon történő megsértése.

 1. Amennyiben a Hirdető a Hirdetés elkészítését a Szolgáltatótól rendeli meg, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetés a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi („Szerzői Mű”). A Szerzői Művek vonatkozásában a Szolgáltatás megrendelésével egy felhasználási szerződés jön létre, amely alapján a Hirdetőt kizárólagos felhasználási jog illeti meg az alábbi korlátozásokkal:
 2. a, a Hirdetés nyilvánossághoz való közvetítésére irányuló felhasználási jog kizárólag a Szolgáltató által működtetett weboldalakon történő közzétételre korlátozódik.
 3. b, a felhasználási jog a közzététel idejére szól.
 4. A Szerzői Művekre vonatkozó Hirdetőt megillető felhasználási jog a többszörözést, átdolgozást és a továbbfejlesztés jogát nem foglalja magában. A Hirdető a Szerzői Mű vonatkozásában harmadik személynek felhasználási jogot nem adhat, annak egyes részeit sem másolhatja, másnak a másolását nem engedélyezheti, azt semmilyen módon nem reprodukálhatja.
 5. A Szolgáltató jogosult a Szerzői Művek használatát ellenőrizni. A jelen fejezetben foglalt felhasználási korlátok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 6. A Szolgáltató által létrehozott Szerzői Művek esetén a Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a Szerzői Mű jelen ÁSZF-ben rögzített felhasználását harmadik személy joga nem akadályozza, vagy korlátozza. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szerzői Művek azon részei tekintetében, amelyeket a Hirdető ad át számára és a Hirdető utasítására épít be a Hirdetésbe.
 7. A kizárólagos felhasználási jog nem korlátozza a Szolgáltatót abban, hogy az általa alkalmazott és/vagy kifejlesztett, szerzői jogilag nem védett vagy nem védhető eljárásokat, algoritmusokat bármely más célra felhasználja.

12. Értesítések és személyes ügyintézés

 1. A Hirdetők bármely szerződésükre vonatkozó értesítést, egyéb közlést vagy bejelentést írásban kötelesek megtenni, Szolgáltató által visszaigazolt e-mail v útján.
  1. Ahhoz, hogy a fenti információk kiadása megtörténhessen, a Szolgáltató előzetesen ellenőrzi az információt kérő személyazonosságát, az alábbi módokon

a, Egyéni Hirdetők esetében

A Szolgáltató ellenőrzi a személyes ügyintézés céljából megjelent személy személyazonosságát, azt egyezteti a Hirdető adatlapján szereplő teljes névvel, telefonszámmal és e-mail címmel, a megjelent személy , személyazonosságának megállapításához a személyi igazolványát megtekinti, valamint szükség szerint további ellenőrző kérdésekkel azonosítja annak megállapítása érdekében, hogy az információt az arra jogosult személy kéri-e. Amennyiben a jogosult helyett, annak nevében képviselő jár el, úgy a képviselő köteles bemutatni az ügyintézésre jogosító teljes bizonyító erejű meghatalmazását és személyi igazolványát.

b, Office Hirdetők esetében

Office Hirdető esetén személyes ügyintézésre jogosult az iroda kapcsolattartója, adminisztrátora vagy a cégjegyzésre jogosult személye. Referens személyes ügyintézésre csak a saját adatainak módosítása, törlése céljából jogosult, abban az esetben, ha a referensi adatok referens általi módosításához az Office Hirdető adminisztrátora az adatlapon hozzájárult. A személyazonosság ellenőrzése céljából a Szolgáltató a személyes ügyintézés céljából megjelent személy személyi igazolványát megtekinti. Amennyiben az előzőekben felsorolt jogosultak helyett, az ő nevükben képviselő jár el, úgy a képviselő köteles bemutatni az ügyintézésre jogosító teljes bizonyító erejű meghatalmazását és személyi igazolványát.

13. Vegyes Rendelkezések

Röviden:

Vitás ügyeinket elsősorban békés úton próbáljuk rendezni.

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.
 2. A jelen ÁSZF-ben szabályozottak kivételével a Hirdető kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés, visszaigazolt megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.
 3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és hatályosságát nem érinti.
 4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 5. Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

14. Az Offline hirdetőkre vonatkozó általános szabályok

Röviden:

Az offline hirdetőkkel való együttműködést egyedi szerződés rendezi.Szolgáltató és a Hirdető között a jogviszony az egyedi keretszerződés (Keretszerződés) aláírásával jön létre.

 1. Szolgáltató szavatol azért, hogy Hirdető részére csak a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő Hirdetést ad át.
 2. Szolgáltató az általa kezelt hirdetések személyes adatait az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli. 
 3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdető adatkezelési gyakorlatáért. Hirdető feladata a jogszabályoknak megfelelő adatkezelési gyakorlat folytatása a Hirdetések átvétele után.
 4. Szolgáltató által működtetett coach-kereso.hu weboldalon található hirdetések meghatározott halmaza – mely Hirdető részére áttöltésre kerül – gyűjteményes szerzői jogi műnek minősül.
 5. Szolgáltató a Keretszerződésben ad felhasználási engedélyt a szerzői mű felhasználására. Ezen felhasználási engedély nem kizárólagos, azonban mindig csak az aktuális adatbázisra vonatkozik, és csupán nyilvánossághoz történő közvetítés és terjesztés felhasználási módokra vonatkozik.
 6. Szolgáltató szavatol azért, hogy a Hirdető részére közzététel céljából átadott Hirdetések tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, azok közzététele harmadik személyek jogait nem sérti.

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek(ÁSZF) vonatkoznak a jogtulajdonos által tett ajánlatokra, az általa nyújtott szolgáltatásokra, az általa írt szerzői tartalmakra, valamint minden, a szerző (továbbiakban: Szerző vagy Szolgáltató) által kötött szerződésre. 

II. A HONLAPON NYÚJTOTT ILL. A HONLAP ÁLTAL MEGRENDELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK


COACHING:  A közvetítői, a coaching és a tanácsadási szolgáltatásra a polgári jogi megbízási szerződés szabályai irányadók.

Ugyanebbe a kategóriába sorolandók a meghirdetésre kerülő tanfolyamok, események, rendezvények is.


BLOG:  A blog tartalma a szerző saját szellemi alkotása. A blog tartalma is szerzői jogi védelem alatt áll. (Amennyiben a blogban nem a szerző saját alkotása olvasható, az eredeti forrásmegjelölés minden esetben megtalálható, amely további szerzői védelmet jelent a hivatkozott forrás részére. )


INGYENES LETÖLTHETŐ anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak. A Szolgáltató mint szerző fenntartja annak jogát, hogy valamely ingyenes anyagot e-mailcím vagy más elérhetőségi adat megadásáért cserébe tegye elérhetővé.

III. A SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSÉNEK ALAPVETŐ FELTÉTELEI, FIZETÉS, KÉSEDELEM

MEGRENDELÉS: A szolgáltatások elsődlegesen a honlapról kérhetőek. Amennyiben a szolgáltatás megrendelése nem közvetlenül a honlapról történik, a megrendelés után ajánlatot adunk, annak elfogadásával jön létre a megbízás.   

A befizetett díjakról a számviteli törvénynek megfelelően számlát küldünk el a megrendelő által megadott számlázási címre. A díjfizetés részleteit a kiküldött ajánlat és a számla tartalmazza (részletek, végső határidő, bankszámlaszám, összeg, adó stb.)

A honlapon „ingyenesként” feltüntetett, letölthető anyagok természetesen díjmentesen vehetők igénybe. 
A szolgáltatások megrendelése során pedig a honlapon található aktuális árlista irányadó.

JOGFENNTARTÁS: A Szolgáltató mint jogtulajdonos fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését olyan esetekben, amely esetekben korábban esetleg negatív fizetési tapasztalat (nemfizetés, késedelmes fizetés, egyszeri vagy akár többszöri felszólítás után) állt fenn. Ebben az esetben a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt erről. Kérjük ennek tudomásulvételét.

A MEGRENDELŐ HOZZÁJÁRULÁSA: A szolgáltatás természetéből adódóan a Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelő személyes adataihoz, üzleti titkaihoz, bizalmas információihoz hozzáférjen, az általa közölt mértékig. Enélkül a szolgáltatás szerződésszerűen nem teljesíthető. E hozzájárulással a Megrendelő nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szolgáltató eltérő célra külön egyéb hozzájárulás nélkül adatait felhasználja vagy publikálja.
Az itt írottakon kívüli minden egyéb felhasználáshoz hozzájárulásokat mindig írásban kell megtenni, a felhasználást megelőzően. A fizetendő szolgáltatási díjak nem tartalmazzák a szerzői tartalmak felhasználásának díját. Erre nézve a felek külön megállapodást kell, hogy kössenek. A jelen ÁSZF alapján a Szerző hozzájárulása - bármilyen nem várt esetleges értelmezési vita esetén – díjkötelesnek tekintendő.


IV. SZERZŐI JOGOK ÉS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI, JOGTALAN MÁSOLÁS KÖVETKEZMÉNYEI

 

SZERZŐI JOGOK: A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi, a honlapon elérhető tartalom (szöveg, fotó, módszertan) szerzői, szellemi jogával. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is.

MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS: A szerző ezúton közli a tisztelt honlaplátogatókkal és megrendelőkkel, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely a honlapról elérhető, vagy off-line kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik személyek ellenérték és engedély nélkül, valamint szerzőségének feltüntetése nélkül hasznosítsák.

Amennyiben a szerző hitelt érdemlő bizonyítékot szerez arra, hogy konkurens vállalkozás a szerző tananyagait, alkotásait, oktatóírásait, módszertanát vagy tanácsadási összefoglalóit stb. sajátjaként árulja, üzleti alapon, haszon termelése céljából, pénzügyi vagy más ellenértékért alkalmazza, úgy a jelen kikötés alapján a konkurens vállalkozás egyszeri, a Szerző elmaradt hasznának kompenzációjaként számítandó jogsérelmi díjat köteles megfizetni a szerzőnek, első írásbeli felszólításra. A felszólításban a szerző közli bizonyítékait. Ezen jogsérelmi díj 150.000 Ft.  Ez a kötbérösszeg egy átalány kártérítés. Célja nem csak a másolásból eredő, feltételezhetően a szerző által emiatt eladni nem tudott szolgáltatások ellenértékének (mint elmaradt haszon) kompenzációja, hanem a felhasználásból eredően a szerző személyét ért sérelemért való (nem vagyoni) kárkompenzáció is. 

Amennyiben a szerző jogtalan másolást, vagy jogellenes felhasználást észlel, felszólítja a jogellenes felhasználót a másolástól való tartózkodásra, és közli vele az itt nevezett kötbér összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 7 napon belül megfizetnie azt.

A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén.

SZERZŐI JOGI VÉDELEM: A szerző tájékoztatja a tisztelt honlaplátogatókat és érdeklődőket, hogy amennyiben szerzői jogi sérelem éri, úgy annak fenntartása mellett, hogy elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani, saját jogi ügyeit nem maga érvényesíti, hanem szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi irodával fog eljárni.

 

V. ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS, KÖZJEGYZŐI TÉNYTANÚSÍTÁS

Tájékoztatjuk, hogy ügyfeleinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapon érdeklődők adataikat megadhatják önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. A honlap üzemeltetője nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. 

Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor vagy beküldéskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt vagy ajánlatot kapjon a szolgáltatótól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozás minden tájékoztatóban biztosítva van. Az adatkezelés célja: az előbb említett információ nyújtása leiratkozásig. 

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeljük és tartjuk nyilván adatait. 

VI. A HONLAP TULAJDONOSÁNAK TECHNIKAI JOGAI

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantáljuk, mert azt saját szolgáltatónk sem biztosítja. Ezért a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a mindenkori vonatkozó jogszabályok irányadók.

Adatkezelési tevékenység nyilvántartása

 

Adatkezelési

célok

Adatkezelés

jogalapja

Érintettek

kategóriája

Kezelt adatok köre

Ki férhet

hozzá az

Adatkezelő

szervezetén

belül?

Adatkezelés

időtartama

Adattovábbítás

Regisztráció

ügyfél-account

létrehozása

céljából

az érintett

hozzájárulása -

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pont

honlapon

regisztráló

ügyfelek

Felhasználónév

E-mail cím

Jelszó

ügyvezető

Az érintett

személy

hozzájárulásának

visszavonásáig

(regisztráció

törléséig).

Tárhelyszolgáltató

Számla

kiállítása

jogi kötelezettség

teljesítéséhez

szükséges* - GDPR

6. cikk (1) bekezdés

c) pont

Megrendelést leadó

ügyfelek

Számlázási név, Számlázási cím, Adószám, Szolgáltatás neve, bruttó, nettó ára, kiállítás, teljesítés

ügyvezető, számlát kiállító munkavállaló

A számla kiállításától számított 8 év.

Könyvelő

Kapcsolattartás a szolgáltatás teljesítése érdekében

szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek

Név, Telefonszám, Email cím

ügyvezető, megrendelés teljesítésében résztvevő munkavállaló

A szerződés megszűnését követő 5 év.

Tárhelyszolgáltató

Hírlevél küldés

az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

a marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló természetes személyek, ügyfelek

Név E-mail cím

ügyvezető

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozás).

Tárhelyszolgáltató

Panaszkezelés

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges** - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

kifogást előterjesztő ügyfél

a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása

ügyvezető

A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év

Nincs adattovábbítás

leendő munkavállaló kiválasztása, állásinterjú megszervezése

az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

álláspályázatra jelentkezők

álláspályázatban szereplő adatok

ügyvezető

Jelentkezési határidő lejáratát követő 1 év

Nincs adattovábbítás.