Szabályzat

Tartalmi szabályzat

1. Jelen Tartalmi szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza a Coach Kereső (MAGYARORSZÁG, 1039 BUDAPEST 3 ker. JUHÁSZ GYULA UTCA 9. 8 em. 72 ajtó, Nyilvántartási szám: 52119738, adószám:53775977141, bankszámlaszám: 11714051-21453001, képviseli:     Tóth Tünde Ev., mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) által nyújtott online coaching szolgáltatás hirdető és coaching szolgáltatás kereső weboldal szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a szolgáltatás megrendelője, azaz a hirdető (a továbbiakban a „Felhasználó”; Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek”) között létrejövő jogviszonyt, a Felek kötelezettségeit és jogait, továbbá a Szolgáltató által működtetett rendszert, illetve a szolgáltatást nem Felhasználóként használó ügyfelek, azaz coaching szolgáltatás keresők (a továbbiakban „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit.

Alapfogalmak

2.1. Felhasználó: A fogalom az 1. pontban került meghatározásra.
2.2. Szolgáltatás: A Szolgáltató által az ÁSZFF keretei között – akár a Felhasználó, akár az Ügyfél részére - nyújtott valamennyi szolgáltatás.
2.3. Szolgáltató Honlapja: http://coach-kereso.hu
2.4. Ügyfél: A fogalom az 1. pontban került meghatározásra.
Az ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetőleg a Szolgáltató tevékenységére a vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások és rendelkezések az irányadóak. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény irányadó. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződéskötés körülményei (pontos időpont, felek adatai, megtett nyilatkozatok), a Szolgáltató elektronikus rendszerében rögzítésre kerülnek, és ezen adatok onnan bármikor visszaidézhetők. A szerződés nyelve: magyar.

A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

Szolgáltató jelen ÁSZF keretében speciális online coaching szolgáltatás keresési portált működtet és ennek keretében az alábbi Szolgáltatást nyújtja:
1.1. A Szolgáltatás keretében Szolgáltató olyan online rendszert működtet, amelyben a Felhasználó coaching szolgáltatással kapcsolatos hirdetéseket tölthet fel/tehet közzé, a coaching szolgáltatásoz szükséges képességek és képzettségek, valamint a kapcsolódó egyéb körülmények részletes rögzítésével.
1.2. Ezzel párhuzamosan a kereső Ügyfél a regisztráció során saját profilt alakíthat ki, amelyen részletesen jelöli képességeit, képzettségét, illetve az egyéb releváns adottságokat, tényeket.
1.3. A kereső Ügyfél a weboldal főoldalán korlátozás nélkül kereshet és tájékozódhat a Felhasználók által feltöltött hirdetések között, ugyanakkor a regisztráció és saját profil létrehozása nélkül nem tudja élvezni a rendszer előnyeit, melyek a következők:
1.4. Szolgáltató az általa működtetett szoftver (a továbbiakban „Szoftver”) segítségével a Felhasználók által a regisztrációjuk során rögzített profilban szereplő preferenciákat és kritériumokat, valamint az Ügyfelek által megadott adatokat elemzi, összeveti, és egyezés esetén az kereső Ügyfél számára jelzi az egyezést. Azaz a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató elvégzi az adatok szűrését annak érdekében, hogy a kereső Ügyfél számára csupán a relevánsnak tűnő hirdetések jelenjenek meg.
1.5. A találatok jelzésekor az Ügyfelek számára az adott Felhasználó hirdetését teljes egészében elérhetővé teszi.
1.6. Ügyfeleknek a találatok megjelenésekor lehetőségük van az adott hirdetésre jelentkezni. A jelentkezés feltétele, hogy az Ügyfél (i) a saját profilját regisztrálja a Szolgáltató Honlapján, (ii) elfogadja jelen ÁSZFF-et és (iii) a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatát, Tartalmi szabályzatát, majd a találathoz kapcsolódóan megjelenő gombra kattintson. A jelentkezéssel Ügyfél automatikusan hozzájárul, hogy a Felhasználó az Ügyfél által feltöltött valamennyi adatot, az Ügyfél teljes profilját megismerje, és az adatokat a hirdetéssel kapcsolatban, a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában foglalt keretek között a szükséges mértékben kezelje.
1.7. Az Ügyfél jelentkezése a Felhasználónál megjelenített találatoknál jelzésre kerül, azaz a Felhasználó oldalán megjelenik, hogy az adott találat, tehát az adott Ügyfél hirdetésre jelentkezett. A Felhasználó részére egy csökkentett információtartalmú találatot jelenít meg.
1.8. Felhasználónak, miután pozitív visszajelzést küldött az Ügyfél részére, lehetősége van az Ügyfél nevével, email címével, telefonszámával kiegészült teljes adatlapjának megtekintésére.
1.9. Felhasználó az Ügyfél profil adatait kizárólag saját működési körében, az hirdetési céllal összefüggésben használhatja fel, azokat az Ügyfél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhatja nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltatja ki, harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

Szolgáltató a fentiekben kifejtetteken túl az alábbi rész-szolgáltatásokat nyújtja:
2.1. Folyamatosan fejlődő és bővülő oldal a tapasztalat, képességek, képzettségek, illetve egyéb adatok megadásának támogatására.
2.2. A megadott adatlapok, profilok szerkeszthetőségének biztosítása.
2.3. Az Ügyfélnek lehetősége van saját adatlapját az aktuálisan kitöltött adatokkal lementeni.
3.1.1. Aktív (közzétett) hirdetések
Az aktív, vagyis közzétett hirdetések tartalmát a weboldalra látogató Ügyfelek regisztráció nélkül is láthatják.
Az aktív hirdetéseket a Felhasználó bármikor visszavonhatja.
A Felhasználó közzétenni vagy újra közzétenni csak akkor tud hirdetéseket, ha rendelkezik díjbefizetésről.

REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

A Felhasználó regisztrációja
1.1. Ügyfél csak az ÁSZF-ben foglalt feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Szolgáltató Honlapján. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.
1.2. A Felhasználónak lehetősége van más szolgáltatónál történt regisztrációjával azonosítania magát (Facebook), ha a regisztráció során ezt a választja. Felhasználó köteles jelszavát titokban tartani, a Felhasználó jelszavának illetéktelen személyek általi – Szolgáltatónak fel nem róható - megszerzéséért a Szolgáltató nem felelős.
1.3. A regisztrációt követően a Felhasználó által megadott e-mail címre egy automatikusan generált e-mail kerül kiküldésre, melyben a Felhasználó értesítést kap a regisztrációról, és arról, hogy a regisztrációját miként aktiválhatja. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés alapján történt regisztráció-megerősítést követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy a Felhasználó a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez a Felhasználó hozzáféréssel rendelkezik.

1.5. Regisztrációt követően létrejön a Felhasználó saját profilja, amelyben Ügyfél az alább részletezett módon tárolhatja el képességeit, végzettségeit, egyéb adatait, valamint az alábbi műveleteket végezheti, és szolgáltatásokat veheti igénybe.
Felhasználó profil és annak kialakítása
2.1. A regisztráció folyamán létrejött Felhasználó profilban Felhasználó az alábbi adatokat adhatja meg és tárolhatja el önmagáról:
2.1.1. Személyes fotók
2.1.2. Elérhetőség/Személyes adatok: a Felhasználó azon adatai melyek a vele való kapcsolatfelvételhez szükségesek;
2.1.3. Coaching szolgáltatás részletei (coaching típusa, szakterülete, lokáció, munkavégzés ideje stb.)
2.1.4. Képességek: a Felhasználó azon képességei melyek az ügyfelek számára fontosak lehetnek; itt összegezhető minden olyan tudás, tapasztalat, amiket az eddigi tevékenységei során az Ügyfél felhalmozott és relevánsak lehetnek.
2.1.5. Tanulmányok és bizonyítványok: a Felhasználó által eddig megszerzett iskolai végzettségek, bizonyítványok és okmányok;
2.1.6. Szakmai tapasztalatok: a Felhasználó szabad szöveges rövid leírása korábbi szakmai tapasztalatairól, általa elvégezett feladatokról, betöltött pozíciókról.
2.1.7. Érdeklődés: azon tevékenységek melyeket a Felhasználó szakmai szolgáltatás nyújtásához fontosnak tart megemlíteni;
2.2. Felhasználó a profiljában kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel. Felhasználó felelős az általa megadott adatok pontosságáért, valósságáért és aktualitásáért. Felhasználó továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Felhasználó a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek irányában.
2.3. Felhasználó bármikor módosíthatja az adatait, mind a regisztráció során, mind azt követően a Profil szerkesztése menüpontban. Ha a Felhasználó már regisztrált, de a regisztrációkor megadott jelszavára nem emlékszik, akkor kérheti, hogy a Szolgáltató a regisztráció során korábban megadott e-mail címére, új belépési jelszót küldjön.
2.4. A Felhasználónak a Regisztrációkor lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozásra. Ebben az esetben A Szolgáltató a regisztrált Felhasználónak a megadott e-mail címre a Szolgáltatás újdonságairól, illetőleg a Szolgáltatást érintő információkról, eseményekről tájékoztató e-maileket küldhet, melyhez a Felhasználó a regisztrációval hozzájárul. Az Ügyfél ugyanakkor bármikor jelezheti a Szolgáltató által küldött email végén található leiratkozás gombbal, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztatást kapni a Szolgáltatás újdonságairól, eseményekről és a Szolgáltatást érintő információkról.
2.5. A Felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy jelentkezése esetén az általa megadott elérhetőségeken a jelentkezéssel érintett Ügyfél őt közvetlenül felkeresse, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegye.

Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások
3.1 A regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános hirdetések között.
3.2 Továbbá megismerheti a Szolgáltató Honlapján regisztráció nélkül is hozzáférhető információkat, tájékoztatásokat.

REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK
Felhasználó regisztrációja
1.1. Ahhoz, hogy a Felhasználó hirdetést osszon meg, (i) regisztrálnia kell a Szolgáltató Honlapján,(ii) el kell fogadnia az ÁSZFF-t és (iii) az Adatkezelési és Tartalmi Szabályzatot és (iv) létre kell hoznia egy bemutatkozó profilt.
1.2. A regisztrációhoz szükséges a regisztrációs felületen található adatbekérő hiánytalan kitöltése.
1.3. Egy jogi személynek (egyéb megállapodás hiányában) kizárólag egyetlen cégprofilja lehet amiről hirdetésfeladást folytat. Ha egy jogi személy több profillal folytat hirdetésfeladást, Szolgáltató jogosult a cég profilját deaktiválni és felszólítani, hogy válassza ki az egyetlen profilt, amit használni szeretne.

Profil törlése
4.1 Felhasználónak lehetősége van a Profilját törölni, ha már többé nem szeretné használni a Coach Kereső szolgáltatásait. Ebben az esetben a Felhasználó összes adata törlődik az adatbázisból, többet nem tud bejelentkezni a felhasználói fiókjába. Ilyen esetben, ha ismét hirdetni szeretne, a regisztrációját újból el kell végeznie.

A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Szolgáltató a regisztrált Felhasználók és Ügyfelek számára köteles a Szolgáltatást a jelen ÁSZFF rendelkezései szerint biztosítani.
Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a Felhasználó, illetve az Ügyfél által szolgáltatott adatok, információk, feltöltött hirdetések, anyagok tartalmáért, valósságáért, illetve a Felhasználó bármely jogcselekményéért vagy mulasztásáért, továbbá nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által feltöltött adatok, információk, fényképek ellenőrzésére, kijavítására, illetve eltávolítására. Szolgáltató fenntartja azonban a jogot az adott Felhasználó profiljának, vagy regisztrációjának törlésére, amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott Felhasználó valótlan adatot adott meg.
Szolgáltató egyebekben is jogosult a Felhasználó által feltölteni kívánt, vagy feltöltött hirdetések, vagy feltöltött adatlapok tartalmát bármikor ellenőrizni. Amennyiben azok tartalma a jogszabályokkal ellentétes, erkölcsileg megkérdőjelezhető, megtévesztő, vagy a Szolgáltató megítélése szerint bármely más okból a Szolgáltató Honlapján történő megjelenése nem elfogadható, abban az esetben Szolgáltató jogosult hirdetés feltöltését, illetve a Felhasználó profiljának, vagy azok egyes tartalmi elemeinek feltöltését megtagadni, valamint a már feltöltött hirdetést, adatlapot, profilt, vagy azok egyes tartalmi elemeit a Szolgáltató Honlapjáról törölni, illetőleg döntése szerint a Felhasználó regisztrációját törölni. Szolgáltató köteles a Felhasználó a feltöltés megtagadásáról, vagy a törlésről értesíteni, de döntését indokolni nem köteles.
Szolgáltató egyebekben is bármikor – különösen valamely rendeltetésellenes felhasználás gyanúja vagy bebizonyosodása esetén - jogosult bármely Felhasználó profilját és regisztrációját törölni, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az adott Felhasználó a Szolgáltató rendszerét, illetve az általa elérhető szolgáltatás-elemeket nem rendeltetésszerűen használja.
A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, illetve az olyan károkért, amelyek a Felhasználó érdekkörében, vagy a Szerződésben vagy az ÁSZFF-ben foglalt feltételek Felhasználó általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért akkor sem, ha a Felhasználó a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Felhasználót amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni az ÁSZFF-ben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az adott Szolgáltatás nyújtása megszűnik az erről szóló határozatban megjelölt időpontban.
A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás nyújtása érdekében esetleg közreműködő harmadik személy érdekkörében – a rendes működésből, vagy a működés során esetlegesen előálló mulasztásból – a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevétele során ért károkért, valamint a fenti harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások (pl. internet kapcsolat, banki kapcsolat, stb.) elérhetőségi színvonaláért. A Felhasználó kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.
Szolgáltató egyebekben sem tartozik semmilyen felelősséggel Ügyfél irányában akár a szolgáltatás elérhetősége vagy minősége vonatkozásában, továbbá az Ügyféllel szemben a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben mentesül bármiféle kártérítési kötelezettsége alól.
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára garantálja a kiválasztási folyamat sikerességét, csupán a coach kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételi felületet biztosítja. Ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha az Ügyfél a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatások igénybevétele ellenére nem talál coaching szolgáltatást.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználóval nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Ügyfelet a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatás kapcsán, vagy annak segítségével történő keresés, jelentkezés vagy szerződéses viszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Felhasználóval (coach-al) az Ügyfél munkaszerződést köt vagy egyéb módon foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt létesít, azt a Szolgáltató közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Felhasználó (coach) által az Ügyfélnek tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.
Felhasználó és Ügyfél egyaránt tudomásul veszi, hogy (személyes/cég) adatainak a Szolgáltató Honlapján, annak adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban az ÁSZFF-ben foglalt feltételek szerint jogosult az adatbázisban elhelyezett (személyes/cég) adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.
A Szolgáltató jogosult a Szolgáltató Honlapján elérhető Szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a Szolgáltatást megszüntetni.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználót, illetve az Ügyfelet, vagy a Szolgáltatást más módon igénybe vevőt, vagy igénybe venni kívánó személyeket (jelen pontban együtt a „Használók”) ért alábbi okból bekövetkezett károk miatt sem:
13.1. a Használók az ÁSZFF-ben foglaltakat nem vagy nem szerződésszerűen tartják be;
13.2. a Használók mulasztást követnek el, vagy tévedésben vannak;
13.3. a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg;
13.4. a Szolgáltató az ÁSZFF feltételeit egyoldalúan módosítja; és/vagy
13.5. egyéb személyek a Felhasználó vagy az Ügyfél terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követnek el.

Ügyfélszolgálat
14.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos igények kielégítése, hibabejelentés, illetőleg a Felhasználók és Ügyfelek megfelelő tájékoztatása, valamint a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával, a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében elektronikus (e-mail) ügyfélszolgálatot működtet.
14.2. A Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mailben jelentheti be. A Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának levelezési címe: info@coach-kereso.hu
14.3. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben kivizsgálja, és a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módon tájékoztatja a Felhasználót vagy az Ügyfelet.
14.4. A Szolgáltató a Felhasználó által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt ésszerű határidőn belül intézkedik.
Tájékoztatás
15.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen annak módosításáról, a Szolgáltatás területi bővítéséről, az új szolgáltatásokról, azok használatáról, a díjakról és azok változásáról.
15.2. A Szolgáltató az ÁSZFF rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb tájékoztatást közzéteszi a Szolgáltató Honlapján.
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltató által kiadott Díjtáblázatban meghatározott díj (a továbbiakban „Díj”) fizetésére köteles.
1.1. A Felhasználó köteles az összeget banki utalás útján kiegyenlíteni.
2. A Szolgáltató a nyújtott Szolgáltatásokról, a megállapodásban rögzített időtartamra vonatkozóan állít ki számlát.
3. A Felhasználó kérheti a Szolgáltató által kiállított számla havi gyakorisággal részére postai vagy elektronikus úton történő megküldését.
4. A Felhasználó és a Szolgáltató szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni.
5. A Felhasználó és Ügyfél egyaránt szavatolják, hogy a Szolgáltató Honlapjára nem töltenek fel és nem kísérelnek meg feltölteni jogszabállyal ellentétes, közmegítélés szerint erkölcsileg elfogadhatatlan, vagy egyébként valótlan adatokat.
5.1. Felhasználó továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok, fényképek és videók más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák, közeli felvételek esetén az illető személyek hozzájárulásával rendelkeznek. Felhasználó a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek irányában. Szolgáltató kizárja a felelősségét a jogellenes tartalmakért, ilyen igényt a Szolgáltatóval szembeni érvényesítés esetén teljes egészében érvényesíti a Felhasználóval szemben.

6. Felhasználó lehetőség szerint ésszerű határidőn belül törli azon hirdetéseit, amelyek valamely okból (pl. a maximális létszám betöltése okán) már nem aktuálisak.
7. Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a jelen Tartalmi szabályzatot sértő bármely felhasználásból eredő kárért.

A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

Megszűnik a jogviszony a regisztráció törlésével, azzal, hogy a Felek felelőssége a megszűnésig terjedő időszak alatt tanúsított magatartásáért, cselekményeiért a megszűnéstől függetlenül fennmarad, illetve Felek a megszűnést követően is kötelesek titoktartási kötelezettségüknek eleget tenni.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Szellemi tulajdon
1.1. A Szolgáltató Honlapja, illetőleg az azon található valamennyi szellemi alkotás (pl.: annak grafikai elemei, arculata, elrendezése), illetve az azon található minden tartalom (így különösen a Szolgáltató Honlapján elhelyezett hirdetések és profilok összessége mint adatbázis) a Szolgáltató Honlapján elérhető formában, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást működtető szoftver és informatikai rendszer a Szolgáltató tulajdona, azok bármilyen módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével, illetve az ÁSZFF-ben meghatározottak szerint, az ÁSZF keretei között kerülhet sor. A jelen pont szerinti szellemi alkotások jogszabályi oltalom alatt állnak, azok felhasználása polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
1.2. A Szolgáltató Honlapja teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánosságra hozni - ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt - tilos.
1.3. Tilos a Szolgáltató Honlapjának tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.
1.4. A coachkereso.hu domain név, valamint a Szolgáltató neve szerzői jogi védelemben,- hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
2. A Szolgáltató és a Felhasználó arra törekszik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Természetes személy Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni.
5. Amennyiben az Tartalmi szabályzat eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató az Tartalmi szabályzattal összefüggő bármely értesítését jogosult a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott, Szolgáltató által rögzített bármely elérhetőségre (lakcím, székhely, e-mail cím, telefonszám) joghatályosan megküldeni. Amennyiben Felhasználó vagy Ügyfél elérhetőségében változás következik be, úgy a Felhasználó vagy az Ügyfél köteles a változást átvezetni. Mindaddig, amíg a Felhasználó vagy az Ügyfél adatváltozást nem jelent be a Szolgáltatónak, a Szolgáltatónál rögzített címre megküldött értesítések kézbesítettnek tekintendők. A Szolgáltató a változásokról a Szolgáltató Honlapján történő közzététel útján tesz közzé értesítést.